แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดเป็นประโยชน์ของพอลิเมอร์สังเคราะห์ ?
เฉลย

พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น พลาสติก ไนลอน ดาครอนและลูไซต์