แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. บทบาทที่สำคัญของกรดนิวคลิอิกคืออะไร ?
เฉลย

กรดนิวคลิอิก(Nucleic acid) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต