แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
45% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของถ่านหิน