แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
20% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ข้อใดเป็นวิธีประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด