แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6
25% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล แผงโซล่าเซล ทำหน้าที่อะไร