แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 58 × 2 = ....... จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง