ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 3
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ช่วงเวลาระหว่างทศวรรษและสหัสวรรษห่างกันกี่ปี