แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. (3,164 ÷ 7) × (8 – 2) = ....... จำนวนในช่องว่างคือข้อใด
เฉลย

(3,164 ÷ 7) × (8 – 2) = 452 × 6 = 2,712