ภาษาไทย ม.1-ม.3 ชุดที่ 1
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดมากที่สุด
เฉลย

ตัวเลือกข้อ 1 มีตัวสะกด 14 ตัว ได้แก่ อัน บ่วง กรรม ทำ (ทะม) ไว้ (วะย) ใน (นะย) ปาง หลัง เป็น พืช ยัง ปาง ให้ (หะย) ผล