คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน