แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 98 + 40 ....... 138 ควรเติมสัญลักษณ์ใดในช่องว่าง