วิชาสังคม ป.6 ชุดที่7
85% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังคมจะเป็นอย่างไร