ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบางๆ และทองคำ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุหลักเมือง” จากข้อความนี้ชื่อใดที่แตกต่างจากพวก