ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่24
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการเขียนโฆษณาสินค้า