ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่16
85% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “หนาว” เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราใด