ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่7
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “กุศโลบาย” เป็นคำกี่พยางค์