สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด