สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ส่งเสริมบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ยกระดับผลผลิตและสร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับข้อใด