สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. การที่จะผลิตสินค้าออกจำหน่ายผู้ผลิตจะต้องทำอย่างไรก่อนจึงจะขายสินค้าได้มาก