สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดจัดว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ออมเงินที่ดี