สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่17
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ถ้าคนในสังคมปฏิบัติต่อกันโดยใช้หลักวิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิต สังคมนั้นจะเป็นอย่างไร