สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ทิศทางลมประจำ คือข้อใด