สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่8
85% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. แรงจูงใจในการตัดสินใจนำทรัพยากรมาผลิตเป็นสินค้าคืออะไร