สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่7
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การออกกฎหมาย แก้กฎหมายและยกเลิกกฎหมาย คืออำนาจในข้อใด