สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เหตุการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากมาย คำว่าทศวรรษ หมายถึงข้อใด