สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่3
85% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นคำอธิบายในวิชาใด