สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่2
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดมีความหมายว่าเสรีภาพ