สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
40% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดคือลักษณะของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง