สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1
75% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามข้อใดที่เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางกายและทางใจ