ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4
76% Complete
6 of 17
ข้อที่ 6. การตั้งใจทำงานให้สำเร็จ ตรงกับอิทธิบาท 4 ในข้อใด