ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4
76% Complete
4 of 17
ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีความยุติธรรม