ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4
76% Complete
15 of 17
ข้อที่ 15. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดศีลข้อ 3