ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4
76% Complete
1 of 17
ข้อที่ 1. คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร หมายความว่าอย่างไร