ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
90% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. การทำตนให้เป็นผู้มีสติรอบคอบจะต้องปฏิบัติตามเบญจธรรมข้อใด