ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
90% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. ถ้านักเรียนเป็นคนใฝ่รู้จะมีประโยชน์อย่างไรมากที่สุด