ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 11
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. คำในข้อใดที่หมายถึง "อ่านหนังสือ"