ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 11
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. พระบรมราชินีนาถมี.........ในการผลิตผ้าไหมไทย
เฉลย

คำพูด ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี