วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อดีของการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด คือข้อใด