วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ดินชนิดใดเหมาะในการทำนาปลูกข้าว