วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์ใดเป็นพาหะ