วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่16
40% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ต้นกาฝากมีรากพิเศษ เพื่อใช้เกาะกินพืชอื่นเป็นอาหาร รากพิเศษนั้นเรียกว่าอะไร