วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่15
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินจะเกิดปรากฏการณ์ใด