แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2
92% Complete
2 of 12
ข้อที่ 2. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดเมื่อได้รับความร้อนจะไม่หลอมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ?