แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2
92% Complete
11 of 12
ข้อที่ 11. มอนอเมอร์ของพอลิโพรพิลีนคืออะไร ?