คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สมการ
20% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. จงหาคำตอบของสมการ 2x+5y= 6 3x+6y= -6