คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
16 of 16
ข้อที่ 16. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของ |(-6) × [(-5) - 3]|