สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด 1
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี