สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด 1
60% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับตำแหน่งโดยวิธีใด