สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด 1
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. การเลิกทาสในสมัยของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นการยอมรับในด้านใดมากที่สุด