แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 2
33% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกายได้จากการสลายสารอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก ?